Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER KORSØR IF 2018

§1           Navn og hjemsted

Stk. 1       Foreningens navn er Korsør IF2018, forkortet KIF2018

Stk. 2       Foreningens hjemsted er Slagelse kommune, med virke i Korsør

Stk. 3       Foreningen er medlem af DIF, DBU og DGI

 

§2            Formål

Stk. 1       Foreningens formål er:

 1. Engagere børn, unge og voksne med henblik på at deltage aktivt i foreningslivet.
 2. Styrke sundhedsfremmende tiltag og socialt liv
 3. Styrke sammenhold og fællesskab på tværs af alder og idrætsgrene

 

§3            Medlemskab

Stk. 1       Med udgangspunkt i KIF2018´s formål, kan enhver som ønsker at arbejde for disse, optages som medlem.

Stk.2       Medlemmer kan enten optages som aktivt eller passivt medlem. Passive medlemmer har dog først stemmeret på generalforsamlingen efter 3 måneders medlemskab.

Stk. 3       Foreningen ønsker at bestå af både børn, unge og seniorer

Stk. 4       Medlemskab sker fortrinsvis via foreningens hjemmeside eller ved direkte henvendelse. Medlemskab er først gyldigt efter indbetalt kontingent. Der opgives navn, adresse, mailadresse og fødselsdato ved indmeldelse.

Stk. 5       Udmeldelse sker skriftligt via foreningens hjemmeside eller ved direkte henvendelse og er gældende fra udgangen af et kvartal.

Stk. 6       Kontingentet fastsættes og vedtages på foreningens generalforsamling. Kontingentet opkræves forud for sæson/pr. halvår

               Kontingent restance medfører at medlemmet mister sine rettigheder i forhold til træning, kamp, opvisning mv.

Stk. 7       Det er den til enhver tid valgte bestyrelse, der fastsætter foreningens regler. Ligesom denne beslutter konsekvensen, hvis disse ikke overholdes.

               Eksklusion af medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer kan kun finde sted ved en enig bestyrelsesbeslutning.

              


§4            Generalforsamlingen

Stk. 1       Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

Stk. 2       Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved mail til alle medlemmer, og via sociale medier. Ved annonceringen angives dagsorden i flg. vedtægterne.

Stk. 3       Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer på 16 år eller derover eller forældre/værge til ungdomsmedlemmer, der ikke er fyldt 16 år, som senest på ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.

Forældre der selv er aktive eller passive medlemmer kan således både have en egen stemme og en forældrestemme til et aktivt eller passivt ungdomsmedlem under 16 år.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt og kun ved personligt fremmøde.

Stk. 4       Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde flg. punkter:

 • Valg af stemmetæller
 • Valg af dirigent og referent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand i lige år
 • Valg af kasserer i ulige år

10)Valg af 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

11)Valg af revisor eller 2 bilagskontrollanter

12)Eventuelt

 

Stk. 5       Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 hverdage før generalforsamlingen.

               Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af januar før afholdelse af generalforsamling.

Stk. 6       Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen

Stk. 7       Afstemning på generalforsamling sker efter simpelt flertal (en over halvdelen) og ved håndsoprækning

               Der anvendes skriftlig afstemning efter begæring af blot en stemmeberettiget mødedeltager

               Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning efter simpelt flertalsmetoden.

Stk. 8       Alle stemmeberettigede medlemmer over 18 år kan opstille til bestyrelsen.

 

 

§5            Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1       Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt og kan afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter en begrundet anmodning til formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Indkaldelsesfristen til denne er 2 uger.

 

§6            Foreningens ledelse

Stk. 1       Foreningens daglige ledelse udgøres af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse

               Alle valg er for en 2-årig periode. Formand på lige år og kasserer på ulige år.

               Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges 2 personer på lige år og øvrige på ulige år.

Stk. 2       Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter, formål og vision.

Stk. 3       Senest 7 dage efter nyvalg til bestyrelse afholdes konstituerende møde, hvor poster fordeles. Alle poster gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4       Forretningsorden bestemmes af bestyrelsen

Stk. 5       Dagsordner, referater mv offentliggøres til medlemmerne via hjemmesiden senest 14 dage efter afholdt møde

Stk. 6       Korsør IF2018 har tegnet både bestyrelsesansvarsforsikring og netbankforsikring. Foreningen er forpligtet til at sørge for fornyelse af disse rettidigt.

Stk. 7       Medlemmer af KIF’s bestyrelse, samt trænere eller andre ansat officielt i KIF, samt disses børn under 18 år eller hjemmeboende børn har kontingentfrihed.

 

§7            Regnskab

Stk. 1       Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

Stk. 2       Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab

Stk. 3       Foreningens regnskab føres af kassereren, der også fører foreningens medlemsregister

 

§8            Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1       Foreningen tegnes udadtil af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

               Ved optagelse af lån tegnes foreningen af hele den samlede bestyrelse og der kan ikke optages lån/udbetales beløb på mere end kr. 25.000 uden godkendelse af generalforsamling og underskrift af 2 vitterlighedsvidne

 

§9            Vedtægtsændringer

Stk. 1       Vedtægtsændringer kan kun ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Ændringer træder i kraft fra den generalforsamling de er vedtaget på.

 

§10          Opløsning

Stk. 1       Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær

Stk. 2       Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i henhold til foreningens formål §2, stk. 1

 

§11          Datering

Stk. 1       Således ændringer vedtaget på generalforsamling, Korsør d. 27.05.2021

 

 

 

 

 

Luk