Menu

Etisk kodeks

Korsør IF2018 etisk kodeks

 

Godkendt af bestyrelsen d. 22.04.2021

Kodeks er inspireret af etisk kodeks udarbejdet af DIF.

 Indhold:

 1. Foreningens formål
 2. Formål med det etiske kodeks
 3. Etiske normer for udøvere
 4. Etiske normer for trænere
 5. Etiske normer for ledere og ansatte
 6. Sanktionsmuligheder

 

 1. Foreningens formål:

Korsør IF2018´s formål er at bidrage til kendskabet med at dyrke forskellige sportsgrene på tværs af alder, køn og sportsgren.

Dette udvikles gennem fællesskab og socialt liv i foreningen, samt styrkelse af engagement og medansvar i foreningen.

 

 1. Formål med det etiske kodeks:

Kodekset har til formål at angive et sæt af retningslinjer for alle foreningens udøvere, frivillige instruktører samt andre tilknyttede.

Enhver til foreningen knyttet er underlagt dette kodeks og har med sit engagement i foreningen accepteret at følge kodekset.

Alle der er knyttet til Korsør IF2018 skal være bekendt med og i besiddelse af dette kodeks.

Ligeledes er formålet med kodekset at gøre opmærksom på, at voksne udøvere, trænere, ledere og forældre skal være deres ansvar bevidst som rollemodeller.

En til foreningen knyttet person kan jf. foreningens vedtægter ekskluderes i tilfælde af bevidste handlinger som strider imod kodeksets retningslinjer.

 

 1. Etiske normer for udøvere:
 2. Gør altid dit bedste!
 3. Vis værdighed ved både sejr og nederlag
 4. Overhold idrættens regler og normer for fair play
 5. Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici
 6. Respekter de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials
 7. Respekter andre udøveres talent og potentiale – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold, samt seksuel orientering
 8. Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre som støtter dig
 9. Tag selv ansvaret for din idrætslige udvikling og præstationer
 10. Vær opmærksom på din betydning som rollemodel
 11. Undgå intim kontakt med din træner
 12. Begræns kommunikationen af privat karakter med din træner, både personligt og på sociale medier
 13. Deltag i din idræt for din egen skyld
 14. Undlad hånende, nedladende tilråb eller udtalelser om holdkammerater, konkurrenter, dommere, andre officials, trænere eller ledere
 15. Opfør dig overfor andre, som du gerne vil have andre opfører sig overfor dig.
 16. Forældre til mindre børn skal være opmærksom på, at man er rolle model og opfordre barnet til at overholde ovenstående

 

Manglende overholdelse af de etiske normer kan medføre sanktioner af forskellig art

 

 1. Etiske normer for trænere

Den gode træner udvikler hele udøvere; både fysisk, psykisk, socialt og moralsk

Den gode træner er en menneskeudvikler. I en god træner-/udøverrelation er der to ligevægtige parter, som udvikler hinanden gensidigt

Træneren er rollemodel med hensyn til at forme holdninger og værdier hos udøverne.

De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner, som formår at være en velafbalanceret rolle model ..

 

 1. Behandle alle udøvere individuelt og på udøverens præmisser
 2. Sørge for at træning og konkurrence er tilpasset udøverens alder, erfaring, talent og modenhed
 3. Overholde idrættens regler og normer for fair play
 4. Respektere afgørelser som er truffet af dommere og andre officials
 5. Inddrage udøverne i det omfang det er muligt i beslutninger som berører dem og lær den enkelte udøver at tage ansvar for sin opførsel og idrætslige udvikling.
 6. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig overfor udøveren
 7. Giv konstruktiv kritik, som passer til den enkelte udøvers individuelle behov og alder. Undgå overdreven negativ kritik
 8. Prioriter altid dine udøveres helbred og undgå at de udsættes for unødvendige helbredsrisici
 9. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere
 10. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener udøveren
 11. Anerkend udøverens ret til søge råd og vejledning fra andre trænere
 12. Accepter aldrig truende eller voldelig adfærd
 13. Vær opmærksom på din magt som træner og undgå enhver form for intim kontakt med udøvere
 14. Undgå i det omfang det er muligt privat kommunikation med udøvere. Dette er både personligt og på sociale medier
 15. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og udenfor træning og konkurrence
 16. Vær aktiv modstander af brug af alle former for rusmidler
 17. Behandl alle udøvere ligeværdigt – uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering. Tilskynd at udøvere gør det samme
 18. Udnyt aldrig egen virksomhed som træner til at fremme egne interesser på bekostning af udøverens og/eller idrættens interesser
 19. Motiver udøveren til at udvikle sit individuelle talent
 20. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser

 

Manglende overholdelse af de etiske normer kan medføre sanktioner af forskellig art

 

 1. Etiske normer for ledere, ansatte og andre voksne tilknyttet foreningen

 

Gode ledere og ansatte viser ansvar ved at skabe en inkluderende idræt og forening med vægt på demokrati og fællesskab.

Ledere og ansatte har også positioner, som kan misbruges. I nogle tilfælde tager egeninteresse over i forhold til fælles interessen.

De følgende normer henviser til den gode leder og ansatte:

 

 1. Vær tro mod foreningens legitimitet, åbenhed og demokratiske værdier
 2. Tag ansvar for, at de formelle og etiske normer efterleves i foreningen
 3. Behandl alle idrættens aktører som ligeværdige; uanset køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold, samt seksuel orientering
 4. I muligt omfang inddrage udøvere og andre tilknyttede i planlægning og beslutninger omkring deres idræt.
 5. Bevare en høj standard for din personlige opførsel i og udenfor idrætten
 6. Løse tvister retfærdigt og så hurtigt som muligt i overensstemmelse med foreningens regler og procedurer
 7. Vær opmærksom på og tag de retlige ansvar alvorligt
 8. Administrer foreningen efter økonomisk holdbare principper
 9. Udnyt aldrig din egen virksomhed som leder eller ansat til at fremme egne interesser på bekostning af foreningens interesser
 10. Sikre at udøveren deltager for sin fornøjelses skyld
 11. Gå forrest med positiv opførsel samt positive og støttende kommentarer
 12. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende kommentarer, tilråb eller udtalelser
 13. Undgå enhver form for seksuel kontakt, tilnærmelse af og intim kontakt med udøvere.

Manglende overholdelse af de etiske normer kan medføre sanktioner af forskellig art

Sanktionsmuligheder:

 • Udelukkelse fra træning
 • Udelukkelse fra kamp
 • Eksklusion af KIF
 • Erstatningskrav for materielle skader
 • Advarsler af større eller mindre karakter
 • Individuel vurdering af træner/ledere/bestyrelse

 

 

Luk